ҮНЭЛГЭЭ

Үнэлсэн байдал, дүгнэлт: үнэлгээ өгөх (үнэлэлт дүгнэлт өгөх), үнэлгээ тогтоох (үнэтэй болгох, үнэ тогтоох), дэлгэрэнгүй...

үнэлгээ өгөх үнэлэлт дүгнэлт өгөх
үнэлгээ тогтоох үнэтэй болгох, үнэ тогтоох
үнэлгээний стандарт тухайн ажлын гүйцэтгэл ямар байх ёстойг харуулсан жишиг хэм хэмжээ
үнэлгээний мэргэжилтэн

 судалгаа хийх, үнэлгээ, үнэлэлт өгөх эрх бүхий этгээд

Хөрөнгийн үнэлгээ хийсний үр дүнд тогтоосон хөрөнгийн үнэлгээний зүйлийн тухайн үеийн мөнгөөр илэрхийлэгдэх үнийн дүн

Санхүүгийн тайлагналын зориулалттай хөрөнгийн үнэлгээ 100,0 сая төгрөг байна.

Зочин 2020-12-05 18:27:28