ҮНЭЛЭМЖ

Байр байдлыг тодорхойлон үнэлгээ өгсөн байдал: үнэлэмж баримжаалал (бодгалийн амьдралын туршлагаар, дэлгэрэнгүй...