ҮНЭМЛЭХҮЙ

Юмны маргаангүй үнэн шинж: үнэмлэхүй геологийн нас (геологийн аливаа үйл явцаас орчин цагийн үе мөч дэлгэрэнгүй...


2. Гүн ухаан болон шашинд аливаа холбогдол, болзлоос чөлөөтэй ахуйн төгс, туйлын эхлэлийг тэмдэглэсэн ухагдахуун.

үнэмлэхүй геологийн нас геологийн аливаа үйл явцаас орчин цагийн үе мөч хүртэлх хугацааг сая, мянган жилээр тооцоолсон он цагийн хэмжигдэхүүн
үнэмлэхүй өндөр далайн түвшнээр баримжаа хийж, газрын гадаргуун өндрийг хэмжих хэмжүүр
үнэмлэхүй үнэн туйлын үнэн
үнэмлэхүй олонх дийлэнх олонх