ҮНЭМШИХ

Үнэн гэж итгэх, үнэнд бодох - Сүхбаатарын цэрэг, Богдын хүрээг эзэлсэн гэж харуулын нэг монгол цэрэг надад хэлэхэд дэлгэрэнгүй... Б.Нямаа. Арандалынхан., хэлсэн зүйлийг нь үнэмших (хэлсэн ярьсныг нь үнэнд тооцох), үнэмшихгүй байх (үнэнд тооцож чадахгүй байх).