ҮНЭМШҮҮЛЭХ

Бусдад үнэн гэж итгүүлэх - Эд тус тусынхаа бодож санасныг нэгэндээ итгүүлэн үнэмшүүлэхийн тулд хамаг ухаан дэлгэрэнгүй... Ч.Ойдов. Их жанжин Сүхбаатар танаа., үнэмшүүлж чадах (үнэн гэж итгүүлж чадах), үнэмшүүлэн үзүүлэх (үнэн гэж итгүүлэн харуулах).

үнэмшүүлж чадах үнэн гэж итгүүлж чадах
үнэмшүүлэн үзүүлэх үнэн гэж итгүүлэн харуулах