ҮНЭМШИЛ

Үнэмших үйлийн нэр: итгэл үнэмшил [хоршоо] (найдвар, найдлага).

итгэл үнэмшил найдвар, найдлага