ҮНЭЛЭГЧ

1. Үнэ ханш тогтоодог хүн: биеэ үнэлэгч (үнэ хэлэлцэж бусадтай явалдах хүн);


2. [шилжсэн] Үйл ажиллагаа ба зохиол бүтээлийн амжилт, чанар зэргийг тодорхойлдог хүн.