ҮНХЭЛБЭР

Хутга, сэлмийн балтгийн ойрх ирт өмсгөсөн төмөрлөг.