үндэсний бүжиг
тухайн үндэстний буюу ард түмний зохиосон бүжиг