үндэсний бодлого
тухайн үндэстний авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ