үндэсний үер
газар гэсэхэд ус нь дээш нэвчиж, мөрөн голын ус нэмэгдэх