ҮЛТ

Хэмх, зад, бут, эмт: үлт цохих (эмт цохих), үлт чанах (шалз чанах).

үлт цохих эмт цохих
үлт чанах шалз чанах