Ж.Од-Эрдэм нэртэй хэрэглэгчийн нэмсэн үг болон тайлбарын жагсаалт
Нэмсэн үг: Нийт 4 үг нэмсэн байна.
Нэмсэн тайлбар: Нийт 1 тайлбар нэмсэн байна.