ҮЗҮҮРЛҮҮЛЭХ

Үзүүр гаргуулах;


2. Хяхагдах, хавчигдах: нүд үзүүрлүүлэх (бусдад гадуурхагдах) - Намжилмаа хүн зонд нүд үзүүрлүүлж хараал идэж явахад хүрлээ гэж дэлгэрэнгүй... С.Эрдэнэ. Түймэр.