ҮГЭЭРЛЭХ

Яр шарх үгээртэй болох: шарх үгээрлэх (шарх үгээртэй болох, шарх идээлэх).