уул нуруу
тодорхой хажуу, хяр бүхий сунаж тогтсон гадаргын томоохон гүдгэр