уулын хэц
уулын хажуугийн огцом ирмэг бүхий хянга хэсэг