төмрийг халуун дээр нь давтах
боломжийг олдсон дээр нь ашиглах