төмөр дөш
шүд их, хөх өнгөтэй, арван хоёр хийтэй дээд сайн морь