төмөр сүрэг
/ хуучирсан /
манжийн хааны зарлигаар ямар ч шалтгаан тохиолдсон тоо бүрэн байлгах сүрэг