төмрийн хүрэн хүдэр
төмөр агуулж буй нэгэн зүйл хүдэр