төмрийн бэлдмэл
хүний бие махбодод төмөр дутагдах үед уух эм бэлдмэл