төмөр татлага
ган, төмөр материалаар хийсэн уяа, оосор