томилолт авах
тухайн ажил үүргийг гүйцэтгүүлэхээр томилсон эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны шийдвэрийг авах, томилгоо авах