ТОМОГЧ I

Томох үйлийн эзэн: олс томогч (олс томох хүн).

Ижил үг:

ТОМОГЧ II