ТОМОГЧ II

Ав хийхэд томог овоо босгох хүн.

Ижил үг:

ТОМОГЧ I