ТОМОО II

Хайс, хэрсэг: томоо барих (хайс барих, хашаалах).

Ижил үг:

ТОМОО I

ТОМОО III