ТАРВАЖ
/ амьтан /

Элээтэй төстэй бөгөөд сүүл нь ацгүй нэг зүйл бүргэд.