ТАЛСЖИХ

Талст үүсэх, талстай болох, бодисын шингэн болон хийн байдлаас талст болон хувирах: давс талсжих дэлгэрэнгүй...