уртаас нь тайрах
юмны уртаас нь танаж богино болгох