ТАВХАЙХ

1. Тавхгар болох, тавхгар хавтгай харагдах: тавхайсан тавтай хадаас (өргөн тавтай хадаас), дэлгэрэнгүй...


2. Пагдайх, тагдайх: тавхайсан биетэй хүн (намхан бөгөөд махлаг хүн).

тавхайсан тавтай хадаас өргөн тавтай хадаас
тавхайж харагдах тэвхийж зузаан болж харагдах
тавхайсан биетэй хүн намхан бөгөөд махлаг хүн