таамаглан бодох
тухайн нөхцөл байдалд үндэслэн уг зүйлийн талаар тийм ийм байх хэмээн сэтгэлдээ ургуулан бодох