битүү таамаг
нөхцөл байдлын шалтгаант холбоонд үндэслэн сэтгэлдээ далд бодсон, зөв буруу нь батлагдаагүй сэжиг