СУВДАГРАХ

Ховдог, шунахай зан гаргах: ховдоглон сувдаграх (ховдог, сувдаг зан гаргах).