СУВДАГТАХ

Сувдаг занд автах, сувдаглах: сувдагтах бодол (ихэд шунахайрах бодол, сувдаг бодолд автах).