их сайтар хүргэсэн
/ тоо /
гучин зургаан оронтой тоо