САВДАХ I

Завшаан тохиолыг үл алдан самбаа гаргах, завдах.

Ижил үг:

САВДАХ II