саад хийх

тухайн зүйлийг хийхэд ямар нэгэн бэрхшээл, түвэг учруулах