П

Монгол шинэ үсгийн цагаан толгойн арван наймдугаар үсэг.