ПААДГАРДАХ

Хэтэрхий паадгар болох, паадгар учраас зохисгүйдэх.