ӨНӨРДӨХ

Хэтэрхий өнөр болох, олдох: хүн ам өнөрдөх (хүн ам олон болох).