ӨНӨРХӨН

Нэлээн өнөр: өнөрхөн тэмдэглэх (олуул өргөн тэмдэглэх).