ӨНХРӨХ

1. Бөмбөрөх, хөлбөрөх, орчих: бөмбөг өнхрөх (бөмбөг бөмбөрөх), хүүхдүүд өнхрөх дэлгэрэнгүй...


2. Ойчих, унах: өнхөрч унах (хөрвөөн ойчих).

бөмбөг өнхрөх бөмбөг бөмбөрөх
хүүхдүүд өнхрөх хүүхдүүд хөрвөөж хөлбөрөх
хамхуул өнхрөх хамхуул бөмбөрөн дэгдэх
өнхрөн бөмбөрөх хөлбөрөн бөмбөрөх
өнхрөн инээх эвхэрч унан хөлбөрөхдөө их инээх
нэг өнхөрсөн чулуу гурван жилд байраа олдоггүй бууриа алдсан хүнд байх газар амар олдохгүй гэсэн санаа
өнхөрч унах хөрвөөн ойчих