араатны хаан арслан
арслангаас хүчтэй араатан үгүй гэсэн санаа