АРТАЙ

1. Ар гаргасан, ар бүхий: нарийн артай булигаар (нарийн ар бүхий булигаар), артай бүдүүн дэлгэрэнгүй... (бүдүүн ширхэгтэй хуурай);


2. Хээтэй: артай торго (хээтэй торго).

нарийн артай булигаар нарийн ар бүхий булигаар
артай бүдүүн хуурай

бүдүүн ширхэгтэй хуурай

артай торго хээтэй торго