ӨВСТ

1. Өвс бүхий: өвст намаг (өвс бүхий намаг);


2. Тариалангийн газар.