ӨВДӨГЧЛӨХ

Өвдөг тушаа байх: өвдөгчлөн боох (өвдгөөр нь ороон боох).