ӨВДӨЛТ

Өвдөх үйлийн үр дүнг заасан нэр: гар хөлийн өвдөлт (гар хөл шархиран өвдсөн нь), өвдөлт дэлгэрэнгүй... (улам их өвдөх, хүчтэй өвдөх).

гар хөлийн өвдөлт гар хөл шархиран өвдсөн нь
өвдөлт нэмэгдэх улам их өвдөх, хүчтэй өвдөх