ӨВДӨГЛӨХ

1. Өвдгөөр дарах, нухах: өвдөглөн дарах (өвдөг дороо хийн дарах, нухах), гар дээр нь дэлгэрэнгүй... (гар дээр нь өвдгөөрөө дарах) - Хар хул хаан өвчүүн дээр нь өвдөглөн өлөн шороогоо гөвөв гэнэ. Халх ардын тууль., өвдөглөн хугалах (өвдгөөрөө даран хугалах);


2. Өвдөгт тулган татаж хугалах;
3. Хүүхэд өвдгөөрөө явах, мөлхөх: өвдөглөн мөлхөх (өвдгөөрөө тулан мөлхөх).

өвдөглөн дарах өвдөг дороо хийн дарах, нухах
гар дээр нь өвдөглөх гар дээр нь өвдгөөрөө дарах
өвдөглөн хугалах өвдгөөрөө даран хугалах
өвдөглөн мөлхөх өвдгөөрөө тулан мөлхөх