цагаан өвгөн
цасаар хийсэн өвгөн хүний дүрс; хүүхдийн наадах тоглоом